• Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
 • Poznań RODO - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji
O Mnie
Agata Lasota-Jądrzak

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych.

W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: „Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej”. Absolwentka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe.

Od blisko 22 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 do 2020 pełniła funkcję Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a od 2009 do 2020 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Od roku 2020 zatrudniona na stanowisku Pełnomocnika Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Celtech Spółka z o.o. w Poznaniu.

W latach 2013 – 2017 wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz Zarządzanie. Związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Białostocką, Politechniką Poznańską oraz Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie prowadzenia wykładów z tematyki ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych.

Od 2021 roku podjęła współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.

Aktywny trener i wdrożeniowiec w obszarze związanym z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

 

Doświadczenie - RODO i ochrona danych osobowych

22 lata
w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych i ochroną danych osobowych
21/50
15 lat
pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i kierowania pionem ochrony
14/50
8 lat
pracy naukowo – dydaktycznej
7/50
dr Agata Lasota-Jądrzak

Współpraca

Dr Marek Chojnacki studiował kulturoznawstwo (UAM) i reżyserię (PWST), jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Specjalizuje się w zagadnieniach dramaturgii życia społecznego, ról zawodowych kreowanych w środowiskach pracy o podniesionych standardach odpowiedzialności.

Jest również ekspertem z dziedziny procesów twórczych, trenerem biznesu, pisze scenariusze i reżyseruje spektakle teatralne. Pracuje na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (Instytut Kulturoznawstwa UAM), jest profesorem WSUS, prowadzi wykłady na Wydziale Praw i Komunikacji Społecznej WSUS w Poznaniu. Współpracuje z Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W ramach współpracy z dr Agatą Lasotą-Jądrzak

 • przekażę wiedzę z zakresu technik komunikowania się interpersonalnego w warunkach podniesionej odpowiedzialności,
 • przeanalizuję kulturę organizacyjną firmy pod kątem wprowadzanie RODO,
 • przeanalizuję mocne strony zespołu, celem wykorzystania ich w problemie ochrony danych,
 • przetrenuję umiejętności z zakresu sprawnego i komunikatywnego referowania problematyki RODO przed zespołem pracowników firmy,
 • przetrenuję umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej związanej z pracą z dokumentami,
 • przeprowadzę warsztat na temat efektywnego wykorzystania osobistego potencjału Inspektora Ochrony Danych.
Dr Marek Chojnacki

dr Marek Chojnacki

Doświadczenie

30 lat
praktyka dydaktyczna na wyższych uczelniach
20 lat
praktyka trenera, szkoleniowca i warsztatowca
 • doświadczenie naukowe, kierowanie zespołami badawczymi
 • znajomość specyfiki wielu branż wypracowana na drodze zadań mentorskich

Oferta - szkolenia RODO Poznań

Audyty, wdrożenia, szkolenia z zakresu ochrony danych

RODO

wdrożenie i szkolenie

Oferta wdrożeniowa - zgodna z unijną reformą w ochronie danych osobowych.

Efektem jest komplet dokumentacji bezpieczeństwa. Wdrażaniu towarzyszy szkolenie, po którym wydawane są certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo.

RODO

szkolenie 8h

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów niezależnie od branż, instytucji państwowych,organizacji pozarządowych, spółek, przedsiębiorców, osób fizycznych, pracowników firm, którzy uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych.

RODO

szkolenie 16h

Rozwinięty szkolenie, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania obowiązującyh przepisów w rzecywistych jednostkach organizacyjnych.

6-godzinny wykład teoretyczny, poparty bieżącą dyskusją oraz 10-godzinny blok praktyczny.

OIN

szkolenie

Jak efektywnie zarządzać ochroną informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

SOIN

audyt

Doradztwo w zakresie weryfikacji zastosowania procedur wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych z uwzględnieniem organizacji systemu ochrony informacji niejawnych.

SOIN

Audyt dla klauzuli "zastrzeżone"

Doradztwo w zakresie weryfikacji zastosowania procedur wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych dla klauzuli "zastrzeżone".

Audyt bezpieczeństwa danych w Państwa firmie w zakresie spełnienia wymogów zawartyych w ustawie o ochronie informacji niejawnych

 • przeanalizuję posiadaną w Państwa firmie dokumentację stanowiącą plan ochrony informacji niejawnych, analizę poziomu zagrożeń, proces szacowania ryzyka, instrukcję dotycząca sposobu postępowania z informacjami o klauzuli „zastrzeżone”, dokumentację określającą sposób postępowania z informacjami niejawnymi o klauzuli „poufne” pod kątem jej zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • przeprowadzę analizę zgodności z wymogami prawa, wyznaczenia w Państwa firmie osób powołanych do pełnienia funkcji: pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii tajnej, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratora systemu teleinformatycznego,
 • przeprowadzę analizę zgodności doboru środków ochrony fizycznej adekwatnych do uzyskanego poziomu zagrożenia,
 • zweryfikuję zgodność posiadanych uprawnień przez osoby mające dostęp do informacji niejawnych w Państwa firmie,
 • zweryfikuję prawidłowość prowadzenia wymaganych przepisami prawa stosownych urządzeń ewidencyjnych niezbędnych do ewidencjonowania i obiegu dokumentów niejawnych,
 • opracuję raport z rekomendacjami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa i umożliwiającymi spełnienie wymagań prawnych,
 • na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonego audytu, przygotuję dla Państwa firmy wymaganą przepisami prawa dokumentację.
Ochrona informacji niejawnych
RODO Poznań

AUDYT, W CELU OKREŚLENIA POZIOMU ZGODNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH Z PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, REGULACJAMI, OBOWIĄZUJĄCYMI UMOWAMI JAK RÓWNIEŻ WEWNĘTRZNYMI PROCEDURAMI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH:

 • Etap I
  przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • Etap II
  przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • Etap III
  opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • Etap IV
  przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • Etap V
  udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.
 • ETAP I - przeprowadzę identyfikację wszystkich zasobów w organizacji,
 • ETAP II - przygotuję szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami,
 • ETAP III - opracuję dokumentację bezpieczeństwa informacji,
 • ETAP IV - przeprowadzę kompleksowe szkolenia dla całego personelu organizacji z tematyki obejmującej unijną reformę w ochronie danych osobowych ujętej w ramy RODO oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
 • ETAP V - udzielę niezbędnych porad i konsultacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkolenia, warsztaty, kursy RODO - Poznań oraz okolice

 • we współpracy z dr Markiem Chojnackim, oferuję w Państwa firmie realizację warsztatów i szkoleń skierowanych do osób zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych z zakresu: technik komunikowania się interpersonalnego w warunkach podniesionej odpowiedzialności, umiejętności sprawnego i komunikatywnego referowania problematyki RODO przed zespołem pracowników firmy, komunikacji niewerbalnej związanej z pracą z dokumentami oraz efektywnego wykorzystania osobistego potencjału Inspektora Ochrony Danych,
 • przeprowadzę w Państwa firmie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych doskonalące i podnoszące poziom wiedzy wśród personelu Państwa firmy,

 • przeprowadzę warsztaty z tematyki ochrony informacji niejawnych skierowanych do: pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kandydatów na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych, pracowników pionu ochrony,

 • przeprowadzę wykłady z obszaru związanego z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz innych, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami firmy.

RODO Poznań
RODO Poznań

Doradztwo i bezpośrednia pomoc w zakresie:

 • uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego,

 • objęcia w Państwa firmie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

 • objęcia w Państwa firmie funkcji Inspektora Ochrony Danych,

 • wszechstronnych konsultacji związanych z ochroną informacji niejawnych i danych osobowych.

ZPP Wielkopolska
Krajowe Stowaryzszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Polskie Centrum Analityczne
Secure in Practice
Nieruchomości Enigma

© 2021 RODO Poznań - Agata Lasota-Jądrzak - Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wdrożenie: Studio113