Skip to main content

Kim jest sygnalista?

Zarówno termin “sygnalista”, jak również jego angielska wersja - “whistleblower” - zaczynają być coraz częściej używanymi zwrotami w środowiskach pracowniczych. Dotyczą one osób, które zajmują się identyfikacją oraz raportowaniem wszelkich nieprawidłowości zachodzących w danej organizacji lub przedsiębiorstwie. Rolę sygnalisty może przyjąć każdy, kto ma bądź miał bezpośrednią styczność z wybraną placówką. Mowa tutaj m.in., o:

✔ klientach,
✔ stażystach,
✔ praktykantach,
✔ zleceniobiorcach,
✔ dostawcach oraz podwykonawcach,
✔ pracownikach lub byłych pracownikach,
✔ przedsiębiorcach, wspólnikach i akcjonariuszach.

Sygnalista jest osobą potrzebną w każdej firmie. Wbrew pozorom, jego działania nie mają na celu zaszkodzić, lecz przyspieszyć proces likwidacji zaistniałych nieprawidłowości. Jeżeli kierownictwo w danej placówce nie reaguje na otrzymane zgłoszenie, sygnalista może przekazać je do następnej instancji, czyli organów ścigania.

Oczywiście, samo zgłoszenie nie wystarczy. Jeżeli sprawa trafi do sądu, sygnalista będzie musiał złożyć zeznania. Niektóre sprawy są na tyle trudne, że bez przedstawienia solidnych dowodów zazwyczaj kończą się wygraną oskarżonej instytucji. Choć Rada Europy zaleca, aby ochroną prawną objąć wszystkich sygnalistów, którzy w momencie zgłoszenia “mieli uzasadnione podstawy sądzić, że ujawnione informacje były prawdziwe” (bez względu na to czy udało się potwierdzić oskarżenia, czy też nie), to w Polsce nie wdrożono jeszcze odpowiedniej dyrektywy, która by wspomnianą ochronę gwarantowała.

Szkolenie RODO
Szkolenie RODO

Dyrektywa o sygnalistach

Jeszcze do niedawna sygnaliści nie byli w żaden sposób zabezpieczeni przed odwetem swoich pracodawców. Wszystko zmieniło się 23.10.2019 roku, gdy to Parlament Europejski wraz z Radą UE wydał Dyrektywę (2019/1937) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dyrektywa ta nałożyła na państwa członkowskie wiele obowiązków. Od tego momentu pracodawcy zobligowani są stworzyć przejrzyste i bezpieczne procedury, które pozwolą sygnalistom na bezproblemowe raportowanie zauważonych nieprawidłowości.

W ramach Dyrektywy, przedsiębiorcy i podmioty publiczne muszą:

✔ prowadzić rejestr zgłoszeń,
✔ zachować dane sygnalistów w tajemnicy,
✔ utworzyć kanały zgłoszeń nieprawidłowości,
✔ zaimplementować procedury wyjaśniające oraz wdrożyć system dochodzeń wewnętrznych,
✔ przyjąć regulamin zgłoszeń naruszeń prawa, który określa wewnętrzną procedurę raportowania nieprawidłowości.

Zgodne z unijnym dokumentem, sygnaliści o zauważonych nieprawidłowościach mogą informować poprzez wybrany kanał zgłoszeń: wewnętrzny, zewnętrzny lub publiczny. Kanał wewnętrzny oznacza raportowanie nieprawidłowości bezpośrednio do pracodawcy, a więc to nim należy posłużyć się w pierwszej kolejności. Kanał zewnętrzny z kolei, to informowanie organów publicznych (np. Rzecznika Praw Obywatelskich) o wykrytych uchybieniach w działaniu organizacji. Za pomocą kanału publicznego sygnalista ujawnia posiadane informacje szerokiemu gronu odbiorców (poprzez prasę, media społecznościowe, telewizję).

Osoby sygnalizujące, swoje zgłoszenie mogą złożyć zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

Sygnalista w Polsce

Niestety, rola sygnalisty w naszym kraju wciąż bywa błędnie interpretowana, przez co wiele osób ma obawy przed złożeniem zawiadomienia o wykrytych nieprawidłowościach. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Fundację Batorego oraz CBOS (Centrum Badań Opinii Społecznej), aż 36% Polaków boi się ostracyzmu otoczenia po zgłoszeniu wykrytego w miejscu pracy złamania przepisów. Do tego powszechnie panujące przekonanie, że takie zawiadomienie nie przyniosłoby żadnych rezultatów - poza problemami -, skutecznie odstrasza naszych Rodaków od przybierania roli sygnalistów.

Dyrektywa 2019/1937 miała w naszym kraju wiele zmienić. Przepisy chroniące sygnalistów, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, powinny zostać zaimplementowane do polskiego prawa do dnia 17.12.2021 roku. Tak się jednak nie stało. Rząd nie zdążył przygotować stosownej ustawy, a całe przedsięwzięcie zostało przesunięte w czasie o dwa lata. Zatem, zgodnie z założeniami, unijne regulacje mają oficjalnie wejść w życie w naszym kraju do 17.12.2023 roku.

Ze względu na duże opóźnienia w procesie legislacyjnym, niektóre przedsiębiorstwa i organizacje będą musiały zaimplementować narzucone przez Dyrektywę procedury w tempie ekspresowym. Pierwszym celem będą duże firmy, które w swoich szeregach zatrudniają minimum 250 pracowników - tutaj przepisy będą musiały zostać wdrożone w ciągu 14 dni od momentu oficjalnego wejścia w życie ustawy. W nieco lepszej sytuacji są średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników). Te firmy mają czas na implementację nowych przepisów do 17.12.2023 roku.

Na ten moment wiadomo, że większość małych i mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają maksymalnie 49 pracowników, zwolniona będzie z obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń przez co najmniej dwa lata od wejścia w życie ustawy.

Szkolenia RODO
Szkolenie RODO

Ochrona sygnalistów w praktyce | Poradnik dla pracodawców

Mająca już wkrótce wejść w życie ustawa o sygnalistach wciąż jest w fazie poprawek, jednak już teraz znane są najważniejsze przepisy, które przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzić w swoich placówkach. Od czego więc zacząć? Jak wdrożyć dyrektywę o sygnalistach w firmie?

W praktyce, pierwszym krokiem powinno być ustanowienie przez pracodawcę regulaminu zgłoszeń naruszeń prawa. Dokument ten musi zawierać szczegółowe instrukcje postępowania od momentu zaraportowania nieprawidłowości, aż do rozstrzygnięcia całej sprawy. Gdy będzie gotowy, to kanały zgłoszeń powinny zostać opracowane w następnej kolejności. Najlepiej, aby:

✔ Zapewniały one sygnaliście całkowitą poufność.
✔ Pozwalały na łatwy dostęp poprzez urządzenia mobilne lub dedykowaną stronę internetową.
✔ Posiadały czytelny i zrozumiały formularz do zgłaszania zaistniałych naruszeń.
✔ Dawały możliwość podglądu statusu rozpatrywanego zgłoszenia.

Na ten moment istnieje wiele narzędzi internetowych, które powstały z myślą o obsłudze zgłoszeń sygnalistów. Warto już na wczesnym etapie wdrażania Dyrektywy pomyśleć o ich zastosowaniu, gdyż stanowią ogromne ułatwienie dla pracodawców. Nie tylko usprawniają cały proces obsługi i zarządzania formularzami, ale także są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, które chronią wszystkie poufne informacje oraz dane wrażliwe osób sygnalizujących.

Dyrektywa o sygnalistach informuje także o obowiązku prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych w danej firmie bądź instytucji. Powinny zostać w nim uwzględnione takie informacje, jak: data dokonania zgłoszenia, przedmiot naruszenia, numer sprawy, opis podjętych działań oraz data zakończenia sprawy. Tutaj pracodawcy również mogą liczyć na pomoc dedykowanych aplikacji bądź narzędzi internetowych.

Sygnalista | Co daje nowa Dyrektywa?

Prawda jest taka, że bez zagwarantowanej ochrony prawnej mało kto odważy się wcielić w rolę sygnalisty. Historia zna wiele przypadków, w których rozgoryczeni pracodawcy w odwecie degradowali swoich podwładnych do niższych stanowisk, lub nawet całkowicie rozwiązywali zawarte z nimi umowy o pracę. Dyrektywa o sygnalistach ma na celu zapobieganie takim działaniom i ochronę osób sygnalizujących nieprawidłowości.

Zgodnie z Dyrektywą, pracodawca ma zakaz podejmowania jakichkolwiek działań odwetowych w stosunku do swojego pracownika. Zabronione jest zatem jego zwolnienie, obcięcie pensji, czy zmiana warunków zatrudnienia na mniej korzystne. Po otrzymaniu zgłoszenia nie będzie można wysłać osoby sygnalizującej na przymusowy urlop, czy też wstrzymać szkoleń, w których uczestniczy. Jakiekolwiek inne formy represji w stosunku do sygnalistów - od dyskryminacji, aż po mobbing - również są zabronione i surowo karane.

Nowe przepisy wprowadzą także obowiązek zapewnienia poufności danych sygnalisty. W przypadku otrzymania raportu o nieprawidłowości, pracodawca będzie musiał przedsięwziąć wszystkie niezbędne działania, aby żadna osoba trzecia nie dowiedziała się o zgłoszeniu. W dodatku, informacje dotyczące sprawy będą musiały pozostać niejawne. Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących sygnalistów przewidywane są sankcje karne w formie grzywny bądź pozbawienia wolności - na ten moment nie jest znana jednak ich wysokość.

Odpowiedzialność karna będzie grozić jednak nie tylko pracodawcom. Na osoby, które w akcie zemsty lub z innych pobudek prywatnych dokonają nieprawdziwego zgłoszenia, działając tym samym na szkodę danej firmy lub instytucji, również zostaną nałożone sankcje.

Szkolenia RODO
Szkolenie RODO

Sygnalisto! Co możesz zgłosić?

Okazuje się, że nie każda nieprawidłowość będzie objęta reżimem planowanej na 2023 rok Ustawy o sygnalistach. Ochroną objęte zostaną te osoby, które zgłoszą naruszenie prawa krajowego lub prawa Unii, odnoszące się do:

✔ Ochrony środowiska
✔ Zdrowia publicznego
✔ Zamówień publicznych
✔ Ochrony konsumentów
✔ Bezpieczeństwa transportu
✔ Bezpieczeństwa produktów
✔ Zdrowia i dobrostanu zwierząt
✔ Bezpieczeństwa żywności i pasz
✔ Produktów, rynków i usług finansowych
✔ Interesów finansowych Unii Europejskiej
✔ Ochrony prywatności danych osobowych
✔ Bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
✔ Bezpieczeństwa sieci systemów teleinformatycznych
✔ Zapobiegania finansowania terroryzmu i prania pieniędzy
✔ Rynku wewnętrznego UE, w tym podatków, pomocy państwa oraz zasad konkurencji.

Powyższy wykaz może zostać jednak rozszerzony przez pracodawcę o wiele innych rodzajów naruszeń - na przykład tych dotyczących standardów etycznych, czy też indywidualnych regulacji wewnętrznych.  

Planowana na rok 2023 Ustawa o ochronie sygnalistów zawiera jedno ważne wyłączenie. Przepisy w niej zawarte nie obowiązują, jeżeli wykryta nieprawidłowość godzi tylko i wyłącznie w prawa osoby sygnalizującej lub szkodzi tylko jej indywidualnym interesom.

RSForm! Pro Module

Skontaktuj się

Wyślij nam swoją wiadomość.

Please type your full name.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane