Skip to main content
  • Pytania dotyczące ochrony danych osobowych
    08.06.2021

    Pytania dotyczące ochrony danych osobowych

Nie ma konkretnej definicji pojęcia ochrony danych. Chodzi tu raczej o ochronę informacji, które nie są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa. Ochrona danych skupia się na informacjach, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z konkretną osobą.

Dotyczy to na przykład danych osobowych i prywatnych. W szczególności dane kontaktowe, takie jak nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, a nawet data urodzenia lub adres IP. Należą do niej również ogólnie sformułowane dane, takie jak pewne relacje i stosunki, które należą do kategorii danych osobowych. Ochrona danych nie ogranicza się jednak do ochrony samych danych osobowych, ale obejmuje również ochronę wolności jednostki do decydowania o tym, co dzieje się z jej danymi i kiedy są one przetwarzane.

Co to jest ochrona danych?

Ochrona danych osobowych jest kształtowana głównie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. Ustawa reguluje m.in. specyfikacje dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania danych, a także określa możliwości sankcji w przypadku naruszenia wymogów prawnych.

Jakie są zasady ochrony danych osobowych?

Zasada ograniczenia przechowywania (RODO) stanowi, że dane osobowe mogą być przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane. Zgodnie z zasadą integralności, sposób przetwarzania danych osobowych musi zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to ma być zapewnione między innymi przez tzw. środki techniczno-organizacyjne.

Ponadto nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych reguluje tzw. zasadę odwrócenia ciężaru dowodu w porównaniu z przeszłością. Zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO, administrator danych musi być odpowiedzialny za przestrzeganie zasad i musi być w stanie udowodnić ich przestrzeganie (tzw. rozliczalność). Odpowiedzialność ta skutkuje licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi spoczywającymi na administratorach danych.

Kiedy mogę przetwarzać dane?

Wymagania dotyczące zgodnego z prawem przetwarzania danych są uregulowane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych. Dlatego też przetwarzanie danych jest zawsze zgodne z prawem, jeśli istnieje konkretna podstawa prawna dla stosunku pracy.