Skip to main content
  • Nowa ustawa w polskim sektorze publicznym
    12.11.2021

    Nowa ustawa w polskim sektorze publicznym

Ustawa nie wprowadza całkowitej rewolucji w stosunku do swojej poprzedniczki. Jest to raczej ewolucja, która wprowadza pewne zmiany do tego, co już jest znane z poprzedniej ustawy. Jednym z jej głównych celów jest zwiększenie ilości danych dostępnych do ponownego wykorzystania. Nowością w stosunku do poprzedniej regulacji jest dodanie informacji pochodzących z przedsiębiorstw publicznych oraz danych badawczych.

Ustawa dzieli dane na cztery kategorie:
- dane o wysokiej wartości,
- dane dynamiczne,
- dane badawcze,
- dane sektora publicznego.

Pierwsze dwie kategorie danych będą wymagały zastosowania API (application programming interface). Dane dynamiczne mają być ponadto udostępniane do ponownego wykorzystania od razu po ich zgromadzeniu. Zgodnie z nowym prawem dane mają być publikowane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby ułatwić analizę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, takiej jak uczenie maszynowe. Nowe przepisy mają również na celu ujednolicenie treści licencji, na podstawie których dane będą udostępniane w całej Unii Europejskiej.

Dane sektora prywatnego

Istotną zmianą jest umożliwienie podmiotom prywatnym udostępniania swoich otwartych danych na portalu dane.gov.pl. Ustawa definiuje dane pochodzące od podmiotów prywatnych jako dane prywatne. Rozwiązanie to ma szansę przekształcić portal internetowy w centralny hub, oferujący szeroki zakres otwartych zbiorów danych.
Kolejnym gestem w stronę sektora prywatnego jest możliwość określenia warunków ponownego wykorzystania danych, które zostaną zamieszczone na portalu. Podmiot udostępniający prywatne dane na portalu będzie mógł określić warunki korzystania z nich poprzez zastosowanie standardowych otwartych licencji. Licencja może zawierać m.in. obowiązek informowania o źródle pozyskanych danych przy ich ponownym wykorzystaniu, obowiązek informowania o ich przetworzeniu oraz regulacje dotyczące zakresu odpowiedzialności za dostępność, dokładność, aktualność, kompletność i jakość udostępnianych danych.
Inne zmiany to m.in. poprawienie terminologii, umożliwienie umieszczania na platformie kodów źródłowych programów, zdefiniowanie w ustawie standardów otwartych danych, unowocześniony katalog zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego i wreszcie zwiększenie liczby podmiotów publicznych posiadających pełnomocnika ds. otwartych danych - osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie, poprawność i wsparcie podmiotu publicznego w pełnieniu roli źródła otwartych danych.

Ochrona danych osobowych

Ustawa na pierwszy plan wysuwa ochronę danych osobowych oraz ochronę informacji niejawnych. Dane osobowe mogą być udostępniane na portalu tylko wtedy, gdy jest to związane z funkcją publiczną pełnioną przez osobę, której dane dotyczą, lub gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
Pomimo nieco zbliżonego zakresu, opisane zmiany w ustawodawstwie nie zmieniają w żaden sposób prawa dostępu do informacji publicznej, które zostało uregulowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Przepisy tej ustawy, poza nielicznymi wyjątkami, wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.