Skip to main content
 • Ochrona danych osobowych a COVID-19
  17.11.2021

  Ochrona danych osobowych a COVID-19

Celem informacji o ochronie danych osobowych jest wyjaśnienie celu formularza COVID-19 Passenger Locator Form ("PLF"), jakie dane są gromadzone w odniesieniu do pasażerów, kto ma dostęp do tych danych oraz do jakich celów są one wykorzystywane. Niniejsze zawiadomienie zawiera również informacje o prawach do ochrony danych przysługujących Państwu na mocy przepisów o ochronie danych, w tym na mocy ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (rozporządzenie UE 679/2016) (RODO).

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne

W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że ognisko COVID-19 spełnia kryteria stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) zgodnie z przepisami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Od tego czasu rządy niektórych państw wprowadziły w życie środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 w największym możliwym stopniu, uwzględniając natychmiastowe, wyjątkowe i wyraźne zagrożenie, jakie rozprzestrzenianie się choroby stanowi dla życia ludzkiego i zdrowia publicznego.
Formularz Lokalizacyjny Pasażera COVID-19
PLF został wprowadzony na mocy rozporządzeń wydanych zgodnie z ustawą o zdrowiu z 1947 roku. Na mocy tych rozporządzeń pasażerowie przybywający do niektórych państw od 2020 r., z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku, muszą wypełnić elektroniczny PLF przed odlotem.

Funkcje elektronicznego PLF

- zbieranie informacji o miejscu, w którym pasażerowie wjeżdżający do państwa będą przebywać przez 14 dni po przyjeździe,
- przechwytywanie deklaracji dotyczącej tego, jaką dokumentację/dowód zdarzenia medycznego (szczepienie, wyzdrowienie lub wynik testu RT-PCR) posiada pasażer lub jakie są zwolnienia z tego obowiązku,
- udzielanie pasażerom porad dotyczących zdrowia publicznego w oparciu o ich niedawną historię podróży,
- dostarczenie informacji, które mogą być wykorzystane do ustalenia kontaktów w przypadku, gdyby u niedawno przybyłego pasażera potwierdzono lub podejrzewano rozpoznanie COVID-19.

Przepisy prawne umożliwiające gromadzenie danych osobowych pasażerów

Departament Zdrowia jest wyznaczony jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Rozporządzenia PLF i zawarł umowy o przetwarzaniu danych z odpowiednimi osobami przetwarzającymi dane osobowe na mocy Rozporządzenia. Departament Zdrowia jest zatem odpowiedzialny za dane osobowe i określił swoją odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
Podczas gdy przetwarzanie danych osobowych zebranych z PLF jest prowadzone przez inne organizacje, Departament, jako administrator danych, jest głównym kontaktem w zakresie korzystania z praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Dane kontaktowe dotyczące korzystania z praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych znajdują się poniżej.

Zasady ochrony danych osobowych

Departament Zdrowia jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad ochrony danych:

 • dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście,
 • dane osobowe będą pozyskiwane do konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celów i nie będą wykorzystywane w sposób niezgodny z tymi celami,
 • gromadzone i wykorzystywane dane osobowe będą adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane,
 • dane osobowe będą przechowywane w sposób dokładny, kompletny i aktualny,
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne,
 • dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny pesel, dane o lokalizacji, dane identyfikacyjne online lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

Przysługują pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez departament. Jednak nie wszystkie wymienione prawa mają zastosowanie w każdych okolicznościach. Prawa te zostały przedstawione poniżej i można z nich korzystać, kontaktując się z inspektorem ochrony danych, jak wyszczególniono poniżej, wskazując, z którego prawa chce się skorzystać:
- prawo do dostępu do swoich danych,
- prawo do skorygowania nieścisłości,
- prawo do usunięcia informacji,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia swoich danych (przenośność danych),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do cofnięcia zgody, jeżeli uprzednio wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
- prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych

Podane przez Ciebie informacje mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą w ciągu 14 dni po przyjeździe do danego państwa w celu weryfikacji danych podanych w formularzu oraz w celu udzielenia Ci porad z zakresu zdrowia publicznego. Mogą one być również wykorzystane do celów ustalania kontaktów w związku z potwierdzonymi lub podejrzewanymi przypadkami zachorowań na COVID-19.
Dane osobowe zawarte w formularzu mogą być również wykorzystane do egzekwowania przepisów rozporządzenia. Rozporządzenia przewidują przestępstwa, które obejmują niewypełnienie formularza, podanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, nieuaktualnienie informacji w przypadku ich zmiany oraz nieudzielenie funkcjonariuszowi, który tego zażąda, informacji wymaganych do zweryfikowania danych zawartych w formularzu.

Uzyskanie dostępu do danych osobowych

Aby uzyskać kopię swoich danych osobowych przechowywanych przez Departament Zdrowia, należy wypełnić formularz wniosku o dostęp do danych.