Skip to main content
  • Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych w Polsce, Kodeks Pracy
    18.10.2021

    Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych w Polsce, Kodeks Pracy

Dnia 4 maja 2019 r. weszły w życie kolejne zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dotyczą one ponad 150 aktów prawnych i odnoszą się zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w statutach prawnych, które mają znaczenie dla większości firm:
-Kodeks Pracy,
-Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną,
-Prawo Telekomunikacyjne,
-Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.

Zmiany w Ochronie Danych Osobowych

Wśród innych istotnych zmian w ustawach należy wymienić Prawo bankowe (m.in. w zakresie udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących wniosków z oceny zdolności kredytowej klientów oraz decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu) oraz Kodeks karny.

Kodeks Pracy

Dane pracowników i kandydatów do pracy oraz pisemne upoważnienia. Zmiany te będą miały wpływ na rodzaje danych, jakich można wymagać od kandydata do pracy. Dobrą wiadomością dla pracodawców są pewne praktyczne uproszczenia, np. możliwość żądania danych kontaktowych, takich jak numer telefonu czy e-mail, co wcześniej nie było wyraźnie dozwolone.
Pojawią się jednak również pewne istotne ograniczenia. Pracodawca będzie mógł żądać od kandydata podania danych dotyczących jego wykształcenia, kwalifikacji lub dotychczasowego zatrudnienia tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Zatem pracodawcy zatrudniający pracowników na stanowiskach niewymagających szczególnych kwalifikacji czy doświadczenia nie powinni już zbierać tych informacji.
Istotną zmianą będzie możliwość uzyskania przez pracodawcę zgody pracownika lub kandydata na przetwarzanie danych osobowych innych niż określone w ustawowym katalogu. Dotychczas przetwarzanie danych pracowników na podstawie ich zgody było kwestionowane zarówno przez sądy, jak i w doktrynie prawa. Nadal jednak nie będzie dopuszczalne pytanie o zgodę pracownika w celu zbierania danych o jego karalności. Zaostrzone zostaną również zasady dotyczące zbierania zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych). Pracodawcy powinni pamiętać, że w żadnym wypadku brak zgody lub jej wycofanie nie może prowadzić do niekorzystnego traktowania lub negatywnych konsekwencji dla pracownika lub kandydata na pracownika (np. odmowa zatrudnienia lub rozwiązanie umowy o pracę).
Kodeks pracy umożliwi również gromadzenie danych biometrycznych pracowników, choć tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jest to zauważalna zmiana, gdyż sądy kwestionowały przetwarzanie danych biometrycznych (np. skanów palców), mimo akceptacji ze strony pracowników.
Firmy muszą także spełniać obowiązek wydawania pisemnych upoważnień do przetwarzania danych pracownikom, którzy mają dostęp do danych przetwarzanych przez firmę.